اعلام بار - داخلی - محموله

نام شرکت نام کالا مبدا مقصد نوع بسته بندی زمان ثبت جزییات
احمدی برنج اهنی اصفهان تهران پالت
عابدینی بار پرس تهران ازادشهر
عبدالرضا رحمانیان گندم شیراز تهران-مشهد-اهواز-یزد
بیگلری چوب لارستان رشت
مرتضی کاشی میبد یزد اردبیل پالت
ابداهیم پالت مواد اصفهان مضهد پالت
عابدینی بار پرس تهران ازاد شهر پرس شده
عابدینی بار پرس تهران ازاد شهر پرس شده
عابدینی بار پرس تهران ازاد شهر پرس شده
عابدینی بار پرس تهران ازاد شهر پرس شده
عابدینی بار پرس تهران ازاد شهر پرس شده
عابدینی بار پرس تهران ازاد شهر پرس شده
عابدینی بار پرس تهران ازاد شهر پرس شده
عابدینی بار پرس تهران ازاد شهر پرس شده
صبا بار مهریز کاشی مهریز لار پالت
بازرگانی محمدرضا سلیمانی لوبیا تهران بندرعباس کارتن
ترنم ایزومالت بندرعباس اصفهان کیسه
شیراز ترابر تست شیراز اصفهان پالت

خبرم کن