مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

آذر ماشین

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۱۷۸۵۶   
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: سه راه جهانبار نبش کمربندی ساختمان بابک طبقه دوم واحد ۶

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن