مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

افق بار خلیج فارس(تعطیل)

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۸۷۵۲   
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: روبروی دانشگاه پیام نور

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن