مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

ایثارگران فعال 

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۱۷ 
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: ضلع شمالی سه راه جهانبار ، سمت راست اولین ساختمان( قنبرنژاد ) طبقه ۳ واحد۱۱

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن