مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - زمینی

 بندر شراعت

نوع فعالیت : حمل و نقل داخلی
شماره پروانه / ثبت : ۱۹۲۰     
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس:  بلوار پاسداران روبروی دخانیات ساختمان درودگران ط ۲ 

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن