مشاغل - شرکت های تخلیه و بارگیری

شرکت مبشر نور دریا

نوع فعالیت : نگهداری وتخلیه و بارگیری کانتینرهای پر وارداتی و صادراتی /دپو و نگهداری کانتینرهای خالی خطوط کشتیرانی /استریپ کانتینرهای وارداتی ونگهداری در انبار مسقف واستافینگ کالاهای صادراتی
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 7633514160
موبایل:
تلگرام:
آدرس: مجتمع بندری شهید رجایی - اراضی

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن