مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - هوایی

شرکت ایران ایر (دریافت محموله)

نوع فعالیت : خدمات بارهوایی - دریافت محموله
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 0
موبایل:
تلگرام:
آدرس: فرودگاه مهراباد ترمینال 6

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن