مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - هوایی

شرکت سرعت رسان

نوع فعالیت : خدمات بارهوایی
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 0
موبایل:
تلگرام:
آدرس: فرودگاه مهراباد روبروی سازمان هواپیمایی کشوری (پارکینگ حجاج سابق )

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن