مشاغل - شرکت های حمل و نقل - داخلی - هوایی

شرکت آسمان ترابر

نوع فعالیت : خدمات بارهوایی
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 66073557
موبایل:
تلگرام:
آدرس: فرودگاه مهراباد روبروی ترمینال 2 زیر پارکینگ طبقاتی

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن