مشاغل - شرکت های تولیدی

شرکت گلباغ غرب

نوع فعالیت : تولید پودر عصاره شیرین بیان
شماره پروانه / ثبت :
فکس: 2188505459
موبایل:
تلگرام:
آدرس: کرمانشاه کیلومتر 5 جاده صحنه

توضیحات و رزومه:


موقعیت:

خبرم کن