مشاغل - شرکت های تخلیه و بارگیری

ایران فجر

نوع فعالیت : تخلیه و بارگیری
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بندر امام خمینی-انتهای ۲۵۰دستگاه-بلوارشهیدبهشتی-مقابل سوپر مارکت رئیسی - پلاک۱۶

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن