مشاغل - شرکت های تخلیه و بارگیری

بار اندازان جاوید گیتی

نوع فعالیت : تخلیه و بارگیری
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بندر امام خمینی- پلیس راه به سمت بندر امام خمینی-حمل ونقل جهان استقلال

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن