مشاغل - شرکت های تخلیه و بارگیری

بار باران بنادر

نوع فعالیت : تخلیه و بارگیری
شماره پروانه / ثبت : *
فکس: 0
موبایل: *
تلگرام: *
آدرس: بندر امام خمینی -کوی چمران-خیابان ۲-پلاک ۳

توضیحات و رزومه:

*

خبرم کن